ALGEMENE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN

 

1. Dit reglement is bindend voor alle deelnemers aan cursussen/ lessen
van Balletschool Liesbeth Hagenaar en betaalplichtigen.

2. Het cursusjaar loopt van 4 september 2023 tot ongeveer 1 juli 2024.

Aanmelding

3.  Aanmelden voor een cursus/les kan uitsluitend door invulling en ondertekening
van het inschrijfformulier.

4.  Bij aanmelding wordt er ingeschreven voor een jaarcursus en kan er niet
tussentijds worden opgezegd

5.  Inschrijvingen zijn persoonsgebonden en kunnen niet op andere personen
worden overgedragen

Plaatsing

6.  Plaatsing geschiedt in volgorde van ontvangst van de inschrijfformulieren

7.  Balletschool Liesbeth behoudt zich het recht voor een leerling/cursist,
met opgave van redenen, de toegang tot een les/cursus te weigeren of te
ontzeggen

Betaling, Annulering, Restitutie

8.  De lesgelden zijn exclusief de balletkleding/ schoeisel

9.  Men schrijft in voor de duur van de gehele cursus en dient daarom ook
bij afwezigheid het gehele cursus/lesgeld te voldoen

10. Alleen in zeer bijzondere gevallen wordt ontheffing van betaling en/of restitutie
van cursus/lesgeld verleend. Men moet hierbij denken aan bijvoorbeeld een
langdurige ziekte of een verhuizing. Een verzoek hiertoe kunt u schriftelijk of
per email indienen
bij Balletschool Liesbeth Hagenaar

11. Het cursusgeld dient in 2 termijnen te worden voldaan.
De eerste termijn vervalt op 1-09-2023, de tweede vervalt op 1-2-2024.
De helft van het cursusgeld dient te worden voldaan voor 1-9-2023 en de andere helft voor 1-2-2024 op bankrekening IBAN: NL 32 RABO 0130682438
t.n.v. Balletschool Liesbeth Hagenaar onder vermelding van: naam cursist.

Alle kosten die voortvloeien uit het niet op tijd betalen van het lesgeld zijn voor rekening van de betaalplichtige.
De wijze van betaling is onderdeel van de algemene voorwaarden.

12. Bij wanbetaling wordt de openstaande vordering aan een incassobureau
overgedragen en wordt de cursist/leerling van verdere deelname aan de
lessen uitgesloten.
De kosten van incassering zijn voor rekening van de betaalplichtige.

Opzeggen voor 5 juni 2023

13. Indien u/uw zoon/dochter wilt stoppen met de kleuter/balletlessen dan dient u dit schriftelijk te doen of via het contactformulier van deze website (“contact”).
Doet u dit later dan bent u wel verplicht om het gehele cursusgeld voor het
komende seizoen te betalen.

Rooster

14. Balletschool Liesbeth Hagenaar behoudt zich het recht voor wijzigingen in het rooster.

Aansprakelijkheid

14. Balletschool Liesbeth Hagenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of diefstal, zoekraken of beschadigd raken van bezittingen van cursisten, leerlingen  en/of derden eventuele gevolgschade inbegrepen.

Onvoorzien

15. In gevallen waarin deze bepalingen niet voorzien beslist Balletschool
Liesbeth Hagenaar.